Uniwersytet Rzeszowski English version Zakład Dydaktyki Techiniki i Informatyki

Zasady przygotowania artykułów

Referaty prosimy napisać przy użyciu programu Word 97–2003 lub Word 2007, format arkusza: A4; marginesy: górny 2,75 cm, dolny 8 cm, prawy – 5,9 cm; lewy – 2,5 cm; układ: nagłówek 1,2 cm, stopka 7,0 cm; czcionka – Times New Roman 11; styl – normalny; odstęp między wierszami – pojedynczy, liczba stron – 6 (16 000 znaków ze spacjami).

W czasopiśmie stosowane są przypisy w stylu APA:

Przypisy – w treści artykułu wg wzoru: (Półturzycki, 2014, s. 19).

Przypisy aktów prawnych – w treści artykułu wg wzoru: (Ustawa, 2001, art. 1, par. 4).

Przypisy źródeł internetowych – w treści artykułu wg wzoru: (Półturzycki, 2014) jeśli strona organizacji (MNiSW, 2014).

Bibliografia – wg wzoru:


Książka : Półturzycki, J. (2014). Niepokój o dydaktykę. Radom: Wyd. ITE.

Książka napisana pod redakcją: Nowak, A. (red.) (2015). Psychologia. Warszawa: Czarna Owca.

Rozdział w pracy zbiorowej: Denek, K. (2007). Uniwersytet w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. W: M. Kozielska (red.), Edukacja dla społeczeństwa wiedzy (s. 45–63). Toruń: Wyd. A. Marszałek.

Artykuły w czasopiśmie: Chraska, M. (2015). The acceptance of ict by teachers and its development between 2004 AND 2015. Journal of Technology and Information Education, vol. 7/2/2015, 5–16.

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier): Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001). Modelowanie. Praca i Technika, 12, 54–56. DOI: 10.1016/jhkj.2008.11.011.

Źródła internetowe: Jankowska, E. (2017). Style bibliograficzne oraz programy do zarządzania bibliografią i cytowaniami na przykładzie EndNote Online. Pobrane z: ttp://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_ 324.pdf (24.01.2017).

MNiSW :Pobrane z: www.mnisw.gov.pl/artykul_13/21(1.01.2007).

Jeżeli objętość artykułu przekroczy 6 stron, za każdą dodatkową stronę zostanie doliczona dopłata (50 zł) do kosztu publikacji artykułu wynoszącego 350 zł.

Układ dokumentu

Imię i nazwisko

Tytuł w języku artykułu

Tytuł w języku angielskim

Pełna afiliacja

- ORCID ID

- tytuł naukowy

- nazwa uczelni, wydział, instytut/katedra, zakład

Streszczenie w języku artykułu

Słowa kluczowe w języku referatu

Abstract (streszczenie w języku angielskim)

Key Words (słowa kluczowe w języku angielskim)

Treść artykułu

  • wstęp
  • rozwinięcie
  • wnioski

Literatura

Adres do korespondencji

Treść artykułu prosimy przesłać w postaci elektronicznej na adres keti@ur.edu.pl lub na płycie CD z dołączonym wydrukowanym 1 egzemplarzem na adres redakcji. W liście należy dołączyć oświadczenie, które zostanie przesłane po zarejestrowaniu na adres e-mail (własnoręcznie podpisane oświadczenie jest warunkiem wydruku).